Caisa Sell võitis mürateemaliste uurimistööde konkursi

 Kohila gümnaasiumi abituriendi Caisa Selli uurimistöö „Müra Kohila gümnaasiumis“ võitis oma vanuserühmas MTÜ Ökokrati keskkonnamüra-teemaliste uurimistööde konkursil esimese koha. Hinnati  uurimistöö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust, teaduslike meetodite valikut, analüüsimisoskust, kirjanduse kasutamise otstarbekust ning töö vormistamist.

Caisa Selli uurimistöö eesmärgiks oli mõõta helitugevust klassiruumides ja koridorides ning võrrelda normidega. Tänu Tiigrihüppe Sihtasutuse abile saadi uurimistöö tegemiseks helitugevuse mõõtja ja Verineri LabQuest seade. Uurimistööd juhendas õpetaja Kirsti Solvak.

Uurimistöös püstitati hüpotees, et helitugevus tundides ja vahetundides jääb alla 70 dB. Selgus, et kõikide tundide keskmine helitase oli 62,3 ja vahetundide oma 77,5 dB. Maksimaalse helitaseme vahe võrreldes tundide ja vahetundidega oli lausa 21,25 dB.  Koolipäeva alguses oli helitugevus tundides madalam, kui päeva lõpus. Mõõtmiste tulemuste põhjal selgus, et mürarikkam koridor asub gümnaasiumi vana osa kolmandal korrusel, kus on algklassid. Vahetundides oli müratase 80 dB lähedal, mis on normist kõrgem. Algklasside õpilased on suuremad müratekitajad kui põhikooli või gümnaasiumi õpilased.

Caisa Selli arvates sai hüpotees vaid osalise kinnituse. Uurimistöö autori arvates oleks edaspidi huvitav uurida, kui paljudel õpetajatel, kes on üle kümne aasta suures koolis töötanud, esineb kuulmislangust, sest müratase üle 70 dB on tervist kahjustav.

 

Caisa Sell  tutvustab oma uurimistööd 21. oktoobril Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnamüra-teemalisel konverentsil. Esinduslikul konverentsil esinevad teadlased Soomest, Rootsist ja Saksamaalt ning Eesti keskkonnamüra spetsialistid-eksperdid. Konverents kantakse üle ka veebis.  Osalejad saavad raamatu, kus on kõikide esinejate ettekanded.                                               

13. oktoobril osaleb Caisa Sell keskkonnaministri Jaanus Tamkivi vastuvõtul, kus antakse preemiad konkursi võitjatele.

 

Ants Tammar

Kohila gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Ilmunud ajalehes  Nädaline 07.10.2010