Dokumendid

Põhimäärus

Kohila Gümnaasiumi arengukava 2023-2026

Üldtööplaan 2023/2024

Kodukord 2023

Isikuandmete töötlemise tingimused


Gümnaasiumi järelevastamise kord. Registreerimine sama nädala kolmapäeval kl 16.00ni.

Järelvastamisele registreerumise vorm


Õpilase arengu toetamise kord

Õpirühmade moodustamise põhimõtted ja kord

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister Kaustik

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

Terviseküsitlus [link]

ÕPPEKAVA

Üldosa (18.02.2022)

Kohila Gümnaasiumi lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava (03.03.2021)

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast, muudetud 18.02.2022)

Gümnaasiumi valikaine “Tegevus väljaspool gümnaasiumi õpinguid” registreerimisvorm

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia  PDF  –
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –