Dokumendid

Põhimäärus

Arengukava

Üldtööplaan 2020/2021

Kodukord_2019

Gümnaasiumi järelvastamise kord [lisatud 15.01.2020]. Järelvastamisele registreerumise vorm.

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister EKIS

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

Terviseküsitlus [link]

Isikuandmete töötlemise tingimused

Õpirühmade moodustamise põhimõtted ja kord

ÕPPEKAVA

Üldosa (Muudetud 01.11.2018)

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast, muudetud 01.11.2018)

Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Kohila Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal

Gümnaasiumi valikaine “Tegevus väljaspool gümnaasiumi õpinguid” registreerimisvorm

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia  PDF  –
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –

 

VAJALIKUD BLANKETID ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

Vastuvõtt 1. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet: blankett PDF, blankett .docx

Vastuvõtt 2.-9. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt gümnaasiumisse (täidab õpilane) – Avaldus-ankeet

 

Avaldus koolist lahkumiseks

Uue õpilaspileti taotlemise avaldus

Avaldus pikapäevarühma töös osalemiseks (rühm töötab igal koolipäeval kl 12.15-16.00)

Avaldus koolist puudumiseks