Dokumendid

Põhimäärus

Arengukava

Üldtööplaan 2020/2021

Kodukord 2021

Gümnaasiumi järelvastamise kord. Registreerimine sama nädala kolmapäeval kl 16.00ni. Järelvastamisele registreerumise vorm

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister EKIS

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

Terviseküsitlus [link]

Isikuandmete töötlemise tingimused

Õpirühmade moodustamise põhimõtted ja kord

ÕPPEKAVA

Üldosa (Muudetud 03.03.2021)

Kohila Gümnaasiumi lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava (03.03.2021)

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast, muudetud 01.11.2018)

Gümnaasiumi valikaine “Tegevus väljaspool gümnaasiumi õpinguid” registreerimisvorm

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia  PDF  –
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –

 

VAJALIKUD BLANKETID ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

Vastuvõtt 1. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet: blankett PDF, blankett .docx

Vastuvõtt 2.-9. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt gümnaasiumisse (täidab õpilane) – Avaldus-ankeet

Avaldus koolist lahkumiseks

Uue õpilaspileti taotlemise avaldus

Pikapäevarühmas osalemiseks palume täita avalduse ARNO keskkonnas. (rühm töötab igal koolipäeval kl 12.15-16.00)