Dokumendid

Põhimäärus

Arengukava

Kooli kodukord

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister EKIS

Üldtööplaan 2017/2018

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

 

ÕPPEKAVA

Üldosa

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast)

Gümnaasiumi tunnijaotusplaan 2015/2016. õ.a sisseastujatele

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia/kokandus  PDF
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus/autoõpetus  PDF  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –

 

VAJALIKUD BLANKETID ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

Vastuvõtt 1. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt 2.-9. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt gümnaasiumisse (täidab õpilane) – Avaldus-ankeet

 

Avaldus koolist lahkumiseks

Uue õpilaspileti taotlemise avaldus

Avaldus pikapäevarühma töös osalemiseks (rühm töötab igal koolipäeval kl 12.15-16.00)

Avaldus koolist puudumiseks