Dokumendid

Põhimäärus

Arengukava

Üldtööplaan 2021/2022

Kodukord 2021

Isikuandmete töötlemise tingimused


Gümnaasiumi järelevastamise kord. Registreerimine sama nädala kolmapäeval kl 16.00ni.

Järelvastamisele registreerumise vorm


Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister EKIS

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

Terviseküsitlus [link]

Õpirühmade moodustamise põhimõtted ja kord

ÕPPEKAVA

Üldosa (18.02.2022)

Kohila Gümnaasiumi lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava (03.03.2021)

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast, muudetud 18.02.2022)

Gümnaasiumi valikaine “Tegevus väljaspool gümnaasiumi õpinguid” registreerimisvorm

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia  PDF  –
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –