Dokumendid

Põhimäärus

Arengukava

Kooli kodukord

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Dokumendiregister EKIS

Üldtööplaan 2017/2018

Kohila Gümnaasiumi tekli statuut

Õpilaspiletite väljastamine

 

ÕPPEKAVA

Üldosa

Hindamise korraldus (väljavõte õppekava üldosast)

Ainekavad  Põhikool  Gümnaasium
Keel ja kirjandus  PDF  PDF
Võõrkeeled  PDF  PDF
Matemaatika  PDF  PDF
Loodusained  PDF  PDF
Sotsiaalained  PDF  PDF
Kunstiained  PDF  PDF
Tehnoloogia/kokandus  PDF
Kehaline kasvatus  PDF  PDF
Informaatika  PDF  PDF
Liiklus/autoõpetus  PDF  PDF
Riigikaitse  –  PDF
Majandus- ja ettevõtlusõpe  –  PDF
Uurimistöö alused  –  PDF
Karjääriõpetus  –  PDF
Projektõpe  –  PDF
Huviõpe  PDF  –

 

VAJALIKUD BLANKETID ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

Vastuvõtt 1. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt 2.-9. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Vastuvõtt gümnaasiumisse (täidab õpilane) – Avaldus-ankeet

 

Avaldus koolist lahkumiseks

Uue õpilaspileti taotlemise avaldus

Avaldus pikapäevarühma töös osalemiseks (rühm töötab igal koolipäeval kl 12.15-16.00)

Avaldus koolist puudumiseks