pilt4.jpg

Vastuvõtt

KOHILA VALLAVALITSUS 

M Ä Ä R U S

Kohila                                                                                                                      

20. jaanuar 2017 nr 20 

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010  määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ning Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” § 1 alusel.

 

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse õpilaste Kohila Gümnaasiumisse (edaspidi kool)

vastuvõtmise tingimused ja kord.

(2) Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.kohila.edu.ee

 

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusega kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Kohila valla haldusterritooriumit.

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui

nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kohila Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(4) Gümnaasiumi osas toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

(5) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus

kinnitatakse direktori käskkirjaga.

 

 

§ 3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) Lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised

vajalikud dokumendid 1. aprillist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 8.00-16.00. Dokumendid võib saata e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Täpsem info kohapeal või telefonil 484 1020.

(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);

2) vanema või seadusliku esindaja isikut tõendav dokument kui taotluse esitab sisseastuja vanem või seaduslik esindaja. Vanem või seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

3) sisseastuja foto (3x4 cm);

4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

5) koolivalmiduskaart selle olemasolul;

6) lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse hiljemalt 1. juulil kooli kodulehel.

 

§ 4. Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

(1) Lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised

vajalikud dokumendid alates 5. juunist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 8.00-16.00.

(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);

2) vanema või seadusliku esindaja isikut tõendav dokument kui taotluse esitab sisseastuja vanem või seaduslik esindaja. Vanem või seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) sisseastuja foto (3x4 cm);

5) klassitunnistus;

6) väljavõte õpilasraamatust;

7) õpilase hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt        

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Vabade kohtade puudumise, nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on

direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgseks kooliks, mitte vastu võtta.

 

§ 5. Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud

haridus. 

(2) Avatakse 2 õppesuunda:

1) Loodus- ja reaalainete õppesuund

2) Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund

(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel.

(4) Õpilased võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud

pingerea alusel.

(5) Kõikide kandideerijatega viiakse läbi vestlus.

(6) Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.

(7) Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilasi, kelle 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke või õpilasi, kelle käitumine 9. klassis on hinnatud mitterahuldavaks.

(8) Õpilased esitavad sisseastumisdokumendid kooli kantseleisse hiljemalt 25. juunil. Kui

nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.

(9) Vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse hiljemalt 1. juulil kooli kodulehel.

(10) Vabade kohtade olemasolu korral on võimalus esitada sisseastumisdokumente 25. augustini.  Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval. Vestlus toimub kokkulepitud ajal augustikuu jooksul. Otsus õpilase kooli vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestluse toimumist sama päeva jooksul.

(11) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;      

2) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend). Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

3) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

4) klassitunnistus;

5) sisseastuja foto (3x4 cm);

6) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

 

§ 6. Õpilaste vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabadele kohtadele erandkorras heade õpitulemuste korral.

(2) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;      

2) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend). Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse

3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

§ 7. Vastuvõtmise keeldumisest teavitamine

 Vastuvõtmise keeldumisest teavitatakse 1.–9. klassi lapsevanemat telefoni või e-posti kaudu 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.

 

§ 8. Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks 09. mai 2016 määrus nr 4 „Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord“.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Hepner                                                                                        /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                                         Ahto Järvela

                                                                                                      Vallasekretär

Vajalikud blanketid

Vastuvõtt

1. kl (täidab lapsevanem) - Avaldus-ankeet

2.-9. kl (täidab lapsevanem) - Avaldus-ankeet

Gümnaasium (täidab õpilane) - Avaldus-ankeet


Avaldus koolist lahkumiseks

Uue õpilaspileti taotlemise avaldus

Avaldus pikapäevarühma töös osalemiseks (rühm töötab igal koolipäeval kl 12.15-16.00)

Avaldus koolist puudumiseks


Menüü

MENÜÜ 29.05.2017-02.06.2017

Esmaspäev - Kalapala, külm kaste, riis.

Teisipäev - Hapukapsasupp sealihaga. Kohupiimakreem, moos.

Kolmapäev - Värske kapsa, porgandi hakklihahautis, hapukoor. Keedetud kartul.

Neljapäev - 

Reede - Pasta singi ja köögiviljadega.

 

Lõunakõrvane: toorsalatid, tükeldatud köögiviljad (praepäeval), sidrunivesi, koolipiim, leib, sepik

1.-5. kl õpilased söövad "koolipuuvilja" ja "kooliköögivilja". Teistele 3x nädalas puuvili ja 2x nädalas köögivili .

Menüüs võib ette tulla muudatusi sööklast sõltumatutel põhjustel!

Toiduraha

Toiduraha 5.-12. klassile 2017. aasta jaanuarist juunini

12. klass: 23,36 €
 
5.-11. klass: 
Jaanuar 5,44 €
Veebruar 6,08 €
Märts 5,76 €
Aprill 6,08 €
Mai-juuni 8,32 €
Kokku jaanuar-juuni 31,68 €
 

Maksta võib iga kuu eraldi või kõik korraga (viimane on soovitatav).

Maksmise tähtaeg on sama kuu 15. kuupäev! 

Kontrollige kontonumbreid! 

Toiduraha kanda Kohila Vallavalitsuse arvele EE101010802003933003 SEB või EE432200221050438210 Swedbank, selgituseks lisada õpilase ees- ja perekonnanimi ning klass.

SÖÖKLASSE SISENEVAD 5.-12. KL ÕPILASED ÕPILASPILETIGA! 

 

Õpilasliinid

Kohilas on bussipeatus spordikompleksi parklas!

Graafikud alates 02.09.2016 vaadata siit: Google Drive 

Ohutut kooliteed!

Liinide kaarti vaata siit ....

ÕPILASLIINIDE BUSSIDESSE EI OLE LUBATUD KAASA VÕTTA JALGRATTAID JA TÕUKERATTAID!


TÄHELEPANU!

1. juunist (k.a) ei sõida enam õhtused 18.40 väljumised.

6. juunil sõidavad hommikused liinid tavagraafiku alusel. Tagasi lähevad allpool tabelis toodud liinid kl 11 ja 14.

7.-16. juuni väljuvad hommikused liinid pool tundi hiljem. Tagasi lähevad kl 14 jälle allpoolt tabelis olevad liinid.

Liin nr 1, Reis 3 Vilivere

Liin nr 4, Reis 5 Aespa

Liin nr 5, Reis 3 Rabivere

Liin nr 6, Reis 5 Pahkla

Liin nr 7, Reis 2 Järlepa

Liin nr 8, Reis 2 Metsanurga

 

Maakonnaliine teenindab aktsiaselts Hansa Bussiliinid.

Kohila valda läbivad bussiliinid 8 Kohila-Järlepa-Pirgu-Rapla, 9 Rapla-Hageri-Kohila,10 Rapla-Juuru-Järlepa-Kohila-Hageri. Alates 1. juulist on lisandunud liin 13  Kohila-Aespa-Kohila  ja liin 18 Rapla-Kohila-Järlepa-Rapla.

Uus Aespa bussiliin võimaldab tööpäevadel jõuda Kohilasse kella 7.45-ks ning liin teenindab reisijaid aastaringselt. Tagasi Aespa suunas väljub buss raudteejaama juurest kell 17.31 ja on lisavõimaluseks valla poolt planeeritavatele õhtustele liinidele.

Vaata aegu siit: http://www.peatus.ee/#region;rapla;