Keskkonnahariduskeskus – mis see on?

Käesoleva hetkel puudub alternatiivne keskkonnaharidust andev organisatsioon Raplamaal ja Lõuna- ning Lääne- Harjumaal. Ka Tallinnas pakutakse keskkonnaharidust linna suurust arvestades ebapiisavas mahus. Kohila keskkonnahariduse keskus pakub eelpool nimetatud piirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele keskkonnahariduslikku tegevust, koostab oma toimimiseks vajalikke keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleb regionaalses, ülemaalises või rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös.

Visioon – Keskkonnaharidust ja säästvat arengut toetava haridusetee tagamine kõigile piirkonna elanikele.

Eesmärgid:

  • · võimaluste pakkumine süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks     ja vabaharidusliku õppe korraldamine erinevates vormides;
  • · õppetöö toimimine väljatöötatud õppekava alusel;
  • · huvitegevuseks võimaluste loomine täiskasvanutele;
  • · laste ja noorte vabaaja sisustamine;
  • · keskkonnateadlikkuse edendamine ning keskkonnasõbraliku ja –säästliku eluviisi kujundamine;
  • · keskkonnainfo vahendamine;
  • · keskkonnaalaste vabahariduslike kursuste pakkumine.

Suunad: keskkonnatehnoloogia ja loodusharidus.

Sihtgrupp: kõik elanike vanusegrupid lasteaialastest täiskasvanuteni. Fookusgrupp on piirkonna üldhariduskoolide õpilased.

Hea juurdepääs väga mitmekesisele looduskeskkonnale. Kohilal on hea logistiline asukoht, mis väljendub heas raudtee- ja maanteeühendusühenduses.

Head spetsialistid – pädevad õpetajad gümnaasiumis ja lasteaedades, hea tasemega ekspertide võrgustik, kogemustega projektijuhid.

Koostöö tunnustatud partnerite vahel – Koostöölepingud sõlmitud Keskkonnaameti, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, ETO, Põllumajandusuuringute Keskuse, Eesti Metsaseltsi, Kohila Maja ja Salutaguse Pärmivabrikuga. Keskkonnauuringute Keskuse ja EKOdega koostöö läbirääkimised käivad.