Kohila Gümnaasium võtab alates 02.01.2019 tööle juhiabi

Kohila Gümnaasium võtab alates 02. jaanuarist 2019. a. tööle:

Juhiabi (1,0 kohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 08. novembriks 2018 aadressile Kooli 1, Kohila 79805 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Juhiabi tööosad on:

 • dokumenteerimine;
 • dokumendihalduse korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale dokumendihaldussüsteemiga EKIS;
 • õpilaspiletite vormistamine;
 • erinevate andmebaaside või registrite kasutamine: Eesti hariduse Infosüsteem EHIS, E-kool, Statistikaameti andmebaas eSTAT, e-Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti töötamise register TÖR;
 • personalitöö tehniline korraldamine (palgaarvestuse alusdokumentide koostamine ja kontrollimine, lepingute vormistamine, puhkuste üle arvestuse pidamine jms);
 • igapäevane kommunikatsioonitöö.

Vajalikud pädevused:
• omab vähemalt rakenduskõrgharidust juhiabi, asjaajamise, halduskorralduse erialal või muul juhiabi tööosadele vastaval erialal ning vähemalt kahe aastast erialast töökogemust administratiivtöös;
• valdab eesti keelt kõrgtasemel;
• kasutab inglise keelt vähemalt tasemel B2 ning vene keelt kõnekeele tasemel;
• omab väga häid teadmisi ja oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas:

 1. arvuti kasutamine Windows keskkonnas ja failihaldus;
 2. tekstitöötlus (Microsoft Word, Google Docs);
 3. tabelitöötlus (Microsoft Excel, Google Sheets);
 4. esitluste loomine (Microsoft PowerPoint, Google Slides);
 5. erinevate andmebaaside ja registrite kasutamine, mis on vajalikud kooli igapäevatöös.

• tunneb oma tööülesannetega seotud vajalikke õigusakte.
Vajalikud isikuomadused:

 1. eetilisus, korrektsus, tasakaalukus, empaatilisus;
 2. kohuse- ja vastutustunne;
 3. hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 4. analüüsivõime ning süsteemitunnetus;
 5. algatus- ja koostöövõime;
 6. pingetaluvus.

Täiendav info e-posti aadressi neeme.lumi@kohila.edu.ee kaudu.