Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks

 

 

K O H I L A   V A L L A V AL I T S U S

K O R R A L D U S

 

Kohila                                                                                   02. mai 2016 nr 122

 

Kohila Gümnaasiumi hinnakiri

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel

 

KOHILA  VALLAVALITSUS

k o r r a l d a b:

 

1. Kinnitada Kohila Gümnaasiumi ruumide ja tehnika hinnakiri alljärgnevalt:

Ruumide kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Aula                                        20,00 €/tund

Õppeköök, tööõpetuse maja      20,00 €/tund

Keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia ainekabinetid 20,00 €/tund

Klassiruum                             10,00 €/tund

Ruumide kasutus laagriteks:

Aula                                        15 €/tund

Klassiruum                              10 €/tund

Majutus (põrandal oma varustusega):

Õpilased                                 1,50 €/ööpäev

Täiskasvanud                          2,50 €/ööpäev

Tehnika kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Konverentsitehnika                6,00 €/tund

Projektor                               3,50 €/tund

2. Rendi maksmisest on vabastatud tasuta ja kuni 4 eurot maksva piletihinnaga toimuvad kultuuri-, spordi- ja heategevuslikud üritused.

3. Kohila Vallavalitsus võib rendihinda vähendada või vabastada rendi maksmisest.

4. Ruumide rendile andmise otsustab Kohila Gümnaasium.

5. Tunnistada kehtetuks 11.05.2015 korraldus nr 133 „Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks“.

6. Korraldus teha teatavaks Kohila Gümnaasiumi direktorile ja avalikustada kooli veebilehel.

7. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Kohila Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Hepner                                                                          /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                            Ahto Järvela

                                                                                               Vallasekretär