Päevakava

KINNITATUD direktori /​12.11.2020​/ käskkirjaga nr 1-3/30-p

Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6 ja sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ alusel.
Päevakava kajastab õppetegevuste ja kooli õppekava toetavate kooliväliste tegevuste (pikapäevarühm, huviringid) järjestust ja ajalist kestust.

 1. Koolimaja Kooli 1, Kohila hoone on avatud õppetöö ajal tööpäevadel 7.00–19.00, Hageri algklasside maja 7.00-15.00.
 2. E-õppe korral toimub õpe tunniplaani alusel.
 3. Tundide pikkuseks on 45 minutit. Tundide ajad on avalikustatud kooli kodulehel.
 4. Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
  • I söögivahetund 11.05–11.40 1.–4. klassid;
  • II söögivahetund 12.05–12.35  5.–8. klassid;
  • III söögivahetund 13.00–13.30  9.–12. klassid;
  • Hageri algklassides 11.45–12.05.
 1. Õuevahetund toimub Kohilas 1.-2. klassil kell 10.10–10.30 ja 3.-4. klassil söögivahetunnil peale söömist.
 2. Ainekonsultatsioonid toimuvad kooli kodulehel avalikustatud konsultatsioonide ajagraafiku järgi.
 3. Klassiõhtud põhikooli õpilastele lõpevad kell 21.00. Kooliüritused lõpevad hiljemalt kell 22.00.​
 4. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg õues olemiseks, koduste õpiülesannete täitmiseks ja vabaks tegevuseks. Pikapäevarühmas on tagatud õpilaste toitlustamine.
 5. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni Kohilas kella 12.30–16.00 ja Hageris kella 12.05-14.30.
 6. Pikapäevarühma töökorraldus ja ajakava on kehtestatud käskkirjaga nr ​1-3/37-p “​Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Kohila Gümnaasiumis” 20.09.2019 ning avalikustatud kooli kodulehel.
 7. Huviringide töö algab peale õppetunde. Teave huviringidest, nende ajakavast on avalikustatud kooli kodulehel.
 8. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel.