Põhiväärtused

TERVIS Meie tervislikud eluviisid saavad alguse aktiivsest liikumisest, tervislikust toidust, ennetustegevustest ja positiivsest eeskujust.

KESKKOND Väärtustame turvalist koolikeskkonda, mis saab alguse ühistest kooli kodukorra kokkulepetest, hoolivast, sallivast ja toetavast kooliperest. Järgime säästva arengu põhimõtteid. Au sees on säästlik tarbimine ja taaskasutus, energiakulu ja jäätmetekke vähendamine, kogemuste jagamine kogukonnale.

KOOSTÖÖ Peame tähtsaks head koostööd kõikide huvigruppidega. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia. Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, oleme avatud, igaühel on julgus oma arvamus välja öelda. Oleme tolerantsed üksteise suhtes ja peame kinni kokkulepetest. Koostöö aluseks on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni.

 

EETILISUS Käitume austavalt ja sallivalt. Oleme lojaalsed oma koolile, näitame üles kodanikujulgust, otsustus- ja vastutusvõimelisust.

 

ISAMAALISUS Väärtustame isamaalist hoiakut, riigikaitset, rahvuslikke traditsioone, kogukonda kuuluvust ja kodanikuteadlikkust.

 

ETTEVÕTLIKKUS Edendame hoiakut märkan-tahan-suudan-teen. Seome õpitut päriseluga, arendame loovat mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Aitame õpilastel kujuneda aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks.