Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õppeaastaks 2022/2023

Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õppeaastaks 2022/2023

Kohila Gümnaasiumi 10. klassis õpingute jätkamise soovi korral esitab õpilase vanem keskkonnas ARNO avalduse/taotluse 15. aprilliks 2022 (k.a). Valida kindlasti õppeaasta 2022/2023 ja õppimise algusajaks 1. september 2022. 

Täpsem info vastuvõtukatsete toimumise kohta (ruumid, korraldused, vajalikud vahendid) saadetakse taotluses olevale e-posti aadressile hiljemalt 19. aprilliks. Lisaks tuleb valida avaldust esitades ka soovitud õppesuund (õppekavaga saab tutvuda siin).

Vastuvõtukatsed toimuvad 27. aprillil 2022. aastal algusega kl 10.00

Test viiakse läbi kontaktselt koolimajas, ülesanded lahendatakse paberkandjal.

Ajakava

  • Kl 10.00-11.30 eesti keel, inglise keel ja sotsiaalained
  • Vaheaeg
  • Kl 11.45-13.15 matemaatika ja loodusained

Vastuvõtukatsete sisu

Eesti keel

Test koosneb kahest osast: eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamine (vormiõpetus,  täheortograafia, kirjavahemärgistus ja sõnavara) ning funktsionaalne lugemisoskus. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast. 

Matemaatika

Testi ülesanded lähtuvad põhikooli matemaatika õpitulemustest. Ülesannete teemad:  avaldiste lihtsustamine; kirjalik arvutamine; tekstülesanded; protsentülesanded; funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon); geomeetria (kolmnurk, nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Töö sooritamiseks on vajalikud taskuarvuti ja joonestusvahendite kasutamine.

Inglise keel

Test koosneb lugemise ja kirjutamise ülesannetest, mis kontrollib võõrkeele taset B1.

Loodusained (füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia)

Testi koosneb: 

  • faktiteadmisi kontrollitavatest ülesannetest (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms);
  • arvutusülesannetest, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada.
  • probleemülesannetest (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms)

Sotsiaalained (ajalugu, ühiskonnaõpetus)

Test sisaldab:

  • üldteadmisi Eesti ajaloost
  • olulisemaid fakte Eesti Vabariigi valitsemisest
  • üldkultuurilised, päevakajalised sündmused