Vastuvõtt

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (vajuta avamiseks)

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

KOHILA VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Kohila

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ning Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” § 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse õpilaste Kohila Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

(2) Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.kohila.edu.ee.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusega kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Kohila valla haldusterritooriumit.

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või koolieelne lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kohila Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(4) Gümnaasiumi osas toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

(5) Kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

§ 3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) Vanem esitab avalduse ja teised vajalikud dokumendid läbi veebikeskkonna ARNO hiljemalt 21. juuniks. ARNO keskkonnas taotluse esitamisega seotud küsimuste korral tuleb pöörduda õppealajuhatajate poole.

(2) Vastuvõtuks esitatakse järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 2. digitaalne dokumendifoto;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. koolivalmiduskaart selle olemasolul;
 5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid veebikeskkonna ARNO kaudu hiljemalt 1. juuliks.

§ 4. Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

(1) Vanem esitab avalduse ja teised vajalikud dokumendid veebikeskkonna ARNO kaudu.

(2) Vastuvõtuks esitatakse järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 3. digitaalne dokumendifoto;
 4. klassitunnistus;
 5. väljavõte õpilasraamatust;
 6. õpilase hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Vabade kohtade puudumise, nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool, mitte vastu võtta.

§ 5. Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus

(2) Avatakse 2 õppesuunda: 1) loodus- ja reaalainete õppesuund; 2) humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund.

(3) Gümnaasiumisse sisseastumise tingimusteks on:

 1. lävendi ületanud tulemus vastuvõtukatsel;
 2. positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel;
 3. 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes ei ole puudulikke hindeid (sh mitterahuldavat käitumishinnet).

(4) Kooli vastuvõtu korraldamiseks moodustab direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni. Komisjon töötab välja komplekstesti ülesanded, viib läbi vastuvõtukatse, hindab komplekstesti tulemusi ning õpilase vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud vastuvõtutingimustele. Komplekstesti ülesanded kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

(5) Vastuvõtukatsel sooritavad gümnaasiumiastmel õppida soovijad komplekstesti, mis sisaldab ülesandeid eesti keelest, matemaatikast, loodusainetest, võõrkeeltest ja ajaloost (edaspidi ainevaldkonnad).

(6) Vastuvõtukatsele registreerumiseks tuleb esitada sisseastumisavaldus hiljemalt 10. aprilliks Kohila valla ARNO keskkonnas. Registreerumisel saab sisseastuja isikliku koodi.

(7) Komplekstesti maksimaalne punktisumma on 100.

(8) Vastuvõtmise lävendiks on vähemalt 30% sooritus komplekstesti igas põhiaines (eesti keel, matemaatika, võõrkeel, loodusained).

(9) Vastuvõtukatse tulemuste põhjal koostatakse pingerida, mis avalikustatakse 15. maiks kooli veebilehel kodeeritult.

(10) Võrdse punktisumma korral saavad määravaks testitulemused põhiainetes.

(11) [Kehtetu, 22.02.2022]

(12) Sisseastuja, kellele on vastuvõtukatse tulemuse põhjal broneeritud koht koolis, esitab ise või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli käesolevas paragrahvis lõikes 13 loetletud dokumendid veebikeskkonnas ARNO hiljemalt 25. juuniks. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele, on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval.

(13) Sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem), välja arvatud Kohila Gümnaasiumi lõpetanu, esitab järgmised dokumendid:

 1. 9. klassi tunnistus;
 2. dokumendifoto.

(14) Otsuse gümnaasiumisse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta teeb vastuvõtukomisjon. Otsuse aluseks on vastuvõtukatse tulemustest moodustunud pingerida, positiivsed hinded õpilase põhikooli lõputunnistusel ning 9. klassi veerandi- ja trimestrihinnetes.

(15) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse sisseastujaid ja vanemaid ARNO keskkonna kaudu hiljemalt 1. juuliks.

(16) Vabade kohtade olemasolul on võimalus esitada sisseastumisdokumente 25. augustini. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval. Vastuvõtukatse toimub kokkulepitud ajal augustikuu jooksul.

§ 6. Õpilaste vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabade õppekohtade olemasolul.

(2) Vastuvõtu tingimuseks on head õpitulemused ja vestlusvooru läbimine.

(3) Sisseastumiseks tuleb esitada veebikeskkonnas ARNO järgmised dokumendid:

 1. avaldus;
 2. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 5. õppeaasta keskel käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. digitaalne dokumendifoto.

(4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 7. Vastuvõtmisest teavitamine

Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse ARNO keskkonna kaudu 3 tööpäeva jooksul alates otsuse langetamisest.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 02.03.2020 määrus nr 3 „Kohila Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord“.

(2) Määrust rakendatakse 01. märtsist 2022.


Dokumentide esitamine ja väljavõtmine

Dokumendid saab esitada või välja võtta ARNO keskkonna kaudu.


Vastuvõtt 1. klassidesse

1. klassi astumise avaldusi võtame vastu 26. juunini ja 1. klassid komplekteeritakse 1. juuliks. Soovi korral saab avaldusse märkuste lahtrisse lisada lapse sõbra nime, kellega ta sooviks koos ühes klassis olla, ning võimalusel võtame seda arvesse. Avaldusele tuleb kindlasti lisada isikut tõendava dokumendi koopia, koolivalmiduskaart (selle saab kool kätte ka Eliisist kui vanem on selleks Eliisis loa andnud), dokumendifoto ning juhul, kui on olemas Rajaleidja soovitused, siis ka need. Tervisetõendit koolile esitada ei ole vaja. Avaldust menetletakse siis, kui kõik kohustuslikud dokumendid on lisatud.

Kui kooliteed soovib alustada koolikohustuslikust east noorem laps, tuleb esmalt võtta ühendust Kohila valla haridusnõunikuga ning teavitada sellest soovist enne 1. maid 2024.

Vastuvõtudokumentide esitamine

Nõuded digitaalsele dokumendifotole

 • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud);
 • neutraalse ilmega;
 • avatud silmadega ja suletud suuga;
 • nägu fookuses ja selge detailsusega;
 • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest;
 • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal;
 • ilma varjudeta (nt taustal, näol);
 • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust;
 • ilma peakatteta, peakaunistusteta.

Küsimused ja lisainfo

 • Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Meeri Ehandi, meeri.ehandi[at]kohila.edu.ee, tel 53892923.
 • Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja-õppekorraldaja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õppeaastaks 2024/2025

VASTUVÕTUKATSETE TULEMUSED

Kohila Gümnaasiumi 10. klassis õpingute jätkamise soovi korral esitab õpilase vanem keskkonnas ARNO avalduse/taotluse 10. aprilliks 2024 (k.a). 

 • Valida kindlasti õppeaasta 2024/2025 ja õppimise algusajaks 1. september 2024.
 • Lisaks tuleb valida avaldust esitades ka soovitud õppesuund (õppekavaga saab tutvuda siin).
 • ARNO keskkonnas lisada dokumendina 9. klassi tunnistus, mis kajastab perioodihindeid (trimester, veerand, poolaasta sõltuvalt koolist). Kandideerimise ajal Kohila Gümnaasiumis õppivad õpilased ei esita 9. klassi tunnistust.

Küsimused ja lisainfo

Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Reet Kuhlberg, reet.kuhlberg[at]kohila.edu.ee, 55585476

Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja-õppekorraldaja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474