Vastuvõtt

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (vajuta avamiseks)

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

KOHILA VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Kohila

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ning Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” § 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse õpilaste Kohila Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord. (2) Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.kohila.edu.ee.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusega kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Kohila valla haldusterritooriumit.

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või koolieelne lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kohila Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(4) Gümnaasiumi osas toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

(5) Kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

§ 3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) Vanem esitab avalduse ja teised vajalikud dokumendid läbi veebikeskkonna ARNO hiljemalt 21. juuniks. ARNO keskkonnas taotluse esitamisega seotud küsimuste korral tuleb pöörduda õppealajuhatajate poole.

(2) Vastuvõtuks esitatakse järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 2. digitaalne dokumendifoto;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. koolivalmiduskaart selle olemasolul;
 5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid veebikeskkonna ARNO kaudu hiljemalt 1. juuliks.

§ 4. Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

(1) Vanem esitab avalduse ja teised vajalikud dokumendid veebikeskkonna ARNO kaudu.

(2) Vastuvõtuks esitatakse järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 3. digitaalne dokumendifoto;
 4. klassitunnistus;
 5. väljavõte õpilasraamatust;
 6. õpilase hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Vabade kohtade puudumise, nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool, mitte vastu võtta.

§ 5. Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus

(2) Avatakse 2 õppesuunda: 1) loodus- ja reaalainete õppesuund; 2) humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund.

(3) Gümnaasiumisse sisseastumise tingimusteks on:

 1. lävendi ületanud tulemus vastuvõtukatsel;
 2. positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel;
 3. 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes ei ole puudulikke hindeid (sh mitterahuldavat käitumishinnet).

(4) Kooli vastuvõtu korraldamiseks moodustab direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni. Komisjon töötab välja komplekstesti ülesanded, viib läbi vastuvõtukatse, hindab komplekstesti tulemusi ning õpilase vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud vastuvõtutingimustele. Komplekstesti ülesanded kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

(5) Vastuvõtukatsel sooritavad gümnaasiumiastmel õppida soovijad komplekstesti, mis sisaldab ülesandeid eesti keelest, matemaatikast, loodusainetest, võõrkeeltest ja ajaloost (edaspidi ainevaldkonnad).

(6) Vastuvõtukatsele registreerumiseks tuleb esitada sisseastumisavaldus hiljemalt 10. aprilliks Kohila valla ARNO keskkonnas. Registreerumisel saab sisseastuja isikliku koodi.

(7) Komplekstesti maksimaalne punktisumma on 100.

(8) Vastuvõtmise lävendiks on vähemalt 51% sooritus komplekstesti igas põhiaines (eesti keel, matemaatika, võõrkeel, loodusained).

(9) Vastuvõtukatse tulemuste põhjal koostatakse pingerida, mis avalikustatakse 15. maiks kooli veebilehel kodeeritult.

(10) Võrdse punktisumma korral saavad määravaks testitulemused põhiainetes.

(11) Otsus õpilasele kooli koha broneerimise kohta tehakse pärast vastuvõtukatse toimumist kolme tööpäeva jooksul ja sellest teavitatakse e-kirja teel.

(12) Sisseastuja, kellele on vastuvõtukatse tulemuse põhjal broneeritud koht koolis, esitab ise või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli käesolevas paragrahvis lõikes 13 loetletud dokumendid veebikeskkonnas ARNO hiljemalt 25. juuniks. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele, on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval.

(13) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 2. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
 3. 9. klassi tunnistus;
 4. digitaalne dokumendifoto;
 5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

(14) Otsuse gümnaasiumisse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta teeb vastuvõtukomisjon. Otsuse aluseks on vastuvõtukatse tulemustest moodustunud pingerida, positiivsed hinded õpilase põhikooli lõputunnistusel ning 9. klassi veerandi- ja trimestrihinnetes.

(15) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse sisseastujaid ja vanemaid ARNO keskkonna kaudu hiljemalt 1. juuliks.

(16) Vabade kohtade olemasolul on võimalus esitada sisseastumisdokumente 25. augustini. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval. Vastuvõtukatse toimub kokkulepitud ajal augustikuu jooksul.

§ 6. Õpilaste vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabade õppekohtade olemasolul.

(2) Vastuvõtu tingimuseks on head õpitulemused ja vestlusvooru läbimine.

(3) Sisseastumiseks tuleb esitada veebikeskkonnas ARNO järgmised dokumendid:

 1. avaldus;
 2. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 5. õppeaasta keskel käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. digitaalne dokumendifoto.

(4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 7. Vastuvõtmisest teavitamine

Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse ARNO keskkonna kaudu 3 tööpäeva jooksul alates otsuse langetamisest.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 02.03.2020 määrus nr 3 „Kohila Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord“.

(2) Määrust rakendatakse 01. märtsist 2021.


Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õppeaastaks 2021/2022

Kohila Gümnaasiumi 10. klassis õpingute jätkamise soovi korral esitab õpilase vanem keskkonnas ARNO avalduse/taotluse 15. aprilliks (k.a). Valige kindlasti õppeaasta 2021/2022. Hetkel Kohila Gümnaasiumis õppiva õpilase taotlusele ei ole vaja lisada ühtegi dokumenti. Kui praeguseks kooliks ei ole Kohila Gümnaasium, siis tuleb taotlusele lisada ka 9. klassi hinneteleht. See võib olla eKoolist või Stuudiumist allalaaditud dokument (ei pea olema allkirjastatud).

Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Juhendid hinnetelehe allalaadimiseks

Juhend Stuudiumi kasutajatele hinnetelehe alla laadimiseks.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele klassitunnistuse alla laadimiseks.

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Täpsem info vastuvõtukatsete toimumise kohta (ruumid, korraldused, vajalikud vahendid) saadetakse taotluses olevale e-posti aadressile hiljemalt 19. aprilliks.

Vastuvõtukatsed toimuvad 21. aprillil 2021. aastal

Vastuvõtukatsete sisu: