Vastuvõtt

Vajalikud blanketid

1. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

2.-9. kl (täidab lapsevanem) – Avaldus-ankeet

Gümnaasium (täidab õpilane) – Avaldus-ankeet

 


Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

KOHILA VALLAVALITSUS
M Ä Ä R U S
Kohila 09.05.2016 nr 4

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010  määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ning Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” § 1 alusel

 

§ 1 Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse õpilaste Kohila Gümnaasiumisse (edaspidi kool)

vastuvõtmise tingimused ja kord.

(2) Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.kohila.edu.ee

 

§ 2 Kooli vastuvõtmine

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusega kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Kohila valla haldusterritooriumit.

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui

nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kohila Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(4) Gümnaasiumi osas toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

(5) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus

kinnitatakse direktori käskkirjaga.

 

§ 3 Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) Lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised

vajalikud dokumendid 1. aprillist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 9.00-14.00. Dokumendid võib saata e-posti teel kohila@kohila.edu.ee. Täpsem info kohapeal või telefonil 484 1020.

(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:

1) sisseastuja sünnitunnistus;

2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendav dokument;

3) sisseastuja foto (3×4 cm);

4) perearsti poolt väljastatud lapse tervisekaardi väljavõte;

5) koolivalmiduskaart selle olemasolul;

6) lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

 

§ 4 Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

(1) Lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised

vajalikud dokumendid alates 5. juunist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 9.00-14.00. Õppeaasta sees saab avaldusi esitada kooli kantseleisse tööpäevadel kella 8.00-16.00.

(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);

2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendav dokument;

3) sisseastuja tervisekaart eelmisest koolist;

4) sisseastuja foto (3×4 cm);

5) klassitunnistus;

6) väljavõte õpilasraamatust;

7) õpilase hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Vabade kohtade puudumise, nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on

direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgseks kooliks, mitte vastu võtta.

 

§ 5 Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud

haridus.

(2) Avatakse 2 õppesuunda:

1) Loodus- ja reaalainete õppesuund

2) Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund

(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel.

(4) Konkursita võetakse vastu põhikooli lõpetajad, kelle lõputunnistusel olevate hinnete keskmine on vähemalt 4,0. Õpilasega viiakse läbi vestlus.

(5) Madalama kui 4,0 keskmise hindega õpilastele korraldatakse katsed (eesti keel,

matemaatika, silmaringi test) ja viiakse läbi vestlus. Kooli vastuvõtmiseks on vajalik sooritada katsed positiivsele hindele ja läbida vestlus.

(6) Katsete tulemuste hindamise aluseks on kooli hindamisjuhend.

(7) Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.

(8) Õpilased, nii need, kelle lõputunnistusel olevate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 kui

katsetega kandideerijad, esitavad sisseastumisdokumendid kooli kantseleisse hiljemalt 25. juunil kell 10.00. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusse on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval kella 10.00-ni. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.

(9) Sisseastumiskatsed viiakse läbi 27. juunil kell 10.00. Kui nimetatud kuupäev satub

nädalavahetusse toimuvad katsed sellele järgneval esimesel tööpäeval kell 10.00.

(10) Vabade kohtade olemasolu korral viiakse läbi lisakatsed 25. augustil kell 10.00. Kui

nimetatud kuupäev satub nädalavahetusse toimuvad katsed sellele järgneval esimesel tööpäeval kell 10.00. Vestlus toimub kokkulepitud ajal augustikuu jooksul.

(11) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;

2) sisseastuja isikut tõendav dokument;

3) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

4) klassitunnistus;

5) sisseastuja foto (3×4 cm);

6) tervisekaart eelmisest koolist.

 

§ 6 Õpilaste vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabadele kohtadele erandkorras heade õpitulemuste korral.

(2)  Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus;

2) sisseastuja isikut tõendav dokument;

3) tervisekaart eelmisest koolist;

4) väljavõte õpilasraamatust.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

§ 7 Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

(1) Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitatakse 1.–9. klassi lapsevanemat telefoni või e-posti kaudu 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.

(2) Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kohta avaldatakse andmed kooli kodulehel ja infotahvlil kooli fuajees otsuse langetamisele järgneval päeval.