Vastuvõtt

Vastuvõtudokumentide esitamine veebikeskkonnas

Alates 20. maist 2020 saab vastuvõtudokumente Kohila Gümnaasiumis õppima asumiseks esitada veebipõhises keskkonnas Arno.

Videopöördumine 1. klassi tulevate laste vanematele asub siin.

Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474


eKooli konto loomise juhend.


Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (vajuta avamiseks)

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

KOHILA VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Kohila

02. märts 2020 nr 3

Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ning Kohila Vallavolikogu 29. märtsi 2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kohila Vallavalitsusele” § 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse õpilaste Kohila Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
(2) Kooli vastuvõtmise kord on avalikustatud kooli veebilehel www.kohila.edu.ee.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusega kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Kohila valla haldusterritooriumit.
(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Kohila Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(4) Gümnaasiumi osas toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.
(5) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

§ 3. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) Vanem esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised vajalikud dokumendid 1. aprillist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 8.00-16.00. Dokumendid võib saata e-posti teel kohila@kohila.edu.ee. Täpsem info kohapeal või telefonil 484 1020.

(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
2) vanema isikut tõendav dokument, kui taotluse esitab sisseastuja vanem. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
3) digitaalne dokumendifoto;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) koolivalmiduskaart selle olemasolul;
6) lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
(3) Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid e-posti teel hiljemalt 1. juuliks.

§ 4. Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

(1) Vanem esitab kooli kantseleisse avalduse ja teised vajalikud dokumendid alates 5. juunist kuni 21. juunini tööpäeviti kell 8.00-16.00.
(2) Koolile esitatakse järgmised dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);

2) vanema isikut tõendav dokument kui taotluse esitab sisseastuja vanem. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) digitaalne dokumendifoto;
5) klassitunnistus;
6) väljavõte õpilasraamatust;
7) õpilase hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Vabade kohtade puudumise, nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgseks kooliks, mitte vastu võtta.

§ 5. Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.
(2) Avatakse 2 õppesuunda:
1) loodus- ja reaalainete õppesuund,

2) humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund.
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel.
(4) Õpilased võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel.
(5) Kandideerijatega viiakse vajadusel läbi vestlus. Sellest teavitatakse kandideerijat e-posti teel. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.
(6) Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.
(7) Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilasi, kelle 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke või õpilasi, kelle käitumine 9. klassis on hinnatud mitterahuldavaks.
(8) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis sisseastumisdokumendid kooli kantseleisse hiljemalt 25. juunil. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele, on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval.
(9) Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi e-posti teel hiljemalt 1. juuliks.

(10) Vabade kohtade olemasolu korral on võimalus esitada sisseastumisdokumente 25. augustini. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval. Vestlus toimub kokkulepitud ajal augustikuu jooksul. Otsus õpilase kooli vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestluse toimumist sama päeva jooksul. (11) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) digitaalselt allkirjastatud avaldus (võimaluse puudumisel võtta ühendust kooli kantseleiga);

2) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend). Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;

3) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
4) klassitunnistus;
5) digitaalne dokumendifoto;
6) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

§ 6. Õpilaste vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabadele kohtadele erandkorras heade õpitulemuste korral.
(2) Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus;

2) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend). Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) õppeaasta keskel käesoleva õppeaasta hinneteleht;
6) digitaalne dokumendifoto.
(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 7. Vastuvõtmise keeldumisest teavitamine

Vastuvõtmise keeldumisest teavitatakse e-posti kaudu 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 20.01.2017 määrus nr 1 „Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord“.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.03.2020.