Ruumide rentimine

Õppetööväliste ürituste läbiviimiseks kooli ruumides võtke kirjalikult ühendust haldusjuhiga aadressil andrias.eesmaa[at]kohila.edu.ee. E-kirja lisada info mis üritusega on tegu, millal see toimub ja milliseid ruume on tarvis. Kui on soov kasutada kooli heli- ja esitlustehnikat, tuleb ka see kirjas välja tuua.

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse poolt kehtestatud ruumide rendi korraldusele otsustab ruumide rendile andmise Kohila Gümnaasium.


K O H I L A   V A L L A V AL I T S U S

K O R R A L D U S

Kohila                                                                                   14. aprill 2021 nr 95

 

Kohila Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3

1. Kinnitada Kohila Gümnaasiumi ruumide ja tehnika rentimise ning kooli omandis olevate sõidukite kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:

Ruumide kasutus sündmusteks, koolitusteks

Aula (kuni 280 inimest) 35 € / tund
Söögisaali rent. Sisaldab nõude kasutamist (kuni 180 inimest) 10 € / tund
Auditoorium (kuni 120 inimest) 35 € / tund
Raamatukogu-kohvik 35 € / tund
Õppeköök, tehnoloogiaõpetuse hoone klaasi/keraamika ruum. 25 € / tund
(ei sisalda ruumide koristamist)
25 € / tund
Loodusainetelabor 25 € / tund
Klassiruum 15 € / tund

Majutus (põrandal oma varustusega):

Õpilased 3 € / ööpäev
Täiskasvanud 5 € / ööpäev
Dušširuumide kasutus majutuse korral (2 kohta) 10 € / ööpäev

Tehnika kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Mikrofonid
Shure SM58 4 € / ööpäev
Shure SM57 4 € / ööpäev
Koori mikrofon (eraldi kohvris) 6 € / ööpäev
Drummi Bass mikrofon (Shure PGA56) 5 € / ööpäev
Shure raadiomikrofon 20 € / ööpäev
Kõlarid
Kõrgheli kõlarid (aktiivkõlarid) 15 € / ööpäev
Madalheli kõlarid (bassikõlarid) 15 € / ööpäev
Monitorid 15 € / ööpäev
Valgus
Eest valgus (Adj Cob) 6 € / ööpäev
Led Barid (Adj) 6 € / ööpäev
Spotlight (Adj) 20 € / ööpäev
Adj tossumasin 24 € / ööpäev
Valguspult (iPadiga juhitav, iPadi ei kuulu komplekti) 30 € / ööpäev
DMX juhtmed 2 € / ööpäev

 

Sõiduki kasutamine 0,30 € / km

 

2. Rendile andmise otsustab Kohila Gümnaasium.

3. Kohila Gümnaasium võib rendi maksmisest vabastada tasuta ja kuni 4 eurot maksva piletihinnaga toimuvad kultuuri-, spordi- ja heategevuslikud üritused.

4. Kohila Vallavalitsus võib muudel juhtudel ruumide ja tehnika rendihinda vähendada või

vabastada rendi maksmisest.

5. Tunnistada kehtetuks 02.05.2016 korraldus nr 122 „Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks“.

6. Korralduse peale võib esitada Kohila Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Uku Torjus Vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)

Anu Suviste Vallasekretär