Ruumide rentimine

Õppetööväliste ürituste läbiviimiseks kooli ruumides võtke kirjalikult ühendust haldusjuhiga aadressil mart.maesalu[at]kohila.edu.ee. E-kirja lisada info mis üritusega on tegu, millal see toimub ja milliseid ruume on tarvis. Kui on soov kasutada kooli heli- ja esitlustehnikat, tuleb ka see kirjas välja tuua.

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse poolt kehtestatud ruumide rendi korraldusele otsustab ruumide rendile andmise Kohila Gümnaasium.


K O H I L A   V A L L A V AL I T S U S

K O R R A L D U S

Kohila                                                                                   02. mai 2016 nr 122

 

Kohila Gümnaasiumi hinnakiri

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel

KOHILA  VALLAVALITSUS

korraldab:

1. Kinnitada Kohila Gümnaasiumi ruumide ja tehnika hinnakiri alljärgnevalt:

Ruumide kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Aula                                                20,00 €/tund

Õppeköök, tööõpetuse maja     20,00 €/tund

Keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia ainekabinetid 20,00 €/tund

Klassiruum                                  10,00 €/tund

Ruumide kasutus laagriteks:

Aula                                              15 €/tund

Klassiruum                                  10 €/tund

Majutus (põrandal oma varustusega):

Õpilased                                     1,50 €/ööpäev

Täiskasvanud                            2,50 €/ööpäev

Tehnika kasutus sündmusteks, koolitusteks:

Konverentsitehnika                  6,00 €/tund

Projektor                                    3,50 €/tund

2. Rendi maksmisest on vabastatud tasuta ja kuni 4 eurot maksva piletihinnaga toimuvad kultuuri-, spordi- ja heategevuslikud üritused.

3. Kohila Vallavalitsus võib rendihinda vähendada või vabastada rendi maksmisest.

4. Ruumide rendile andmise otsustab Kohila Gümnaasium.

5. Tunnistada kehtetuks 11.05.2015 korraldus nr 133 „Kohila Gümnaasiumi hinnakiri kooli ruumide ja tehnika rentimiseks“.

6. Korraldus teha teatavaks Kohila Gümnaasiumi direktorile ja avalikustada kooli veebilehel.

7. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Kohila Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Hepner                                                                          /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                            Ahto Järvela

Vallasekretär